Preliminarni rezultati: Putin osvojio 71,97 posto glasova

18 03 2018
Advertisements
Lociranje bosanskog identiteta

18 03 2018


Piše: Amila Buturović

Originalnost Dizdarevog Kamenog spavača leži u poetskoj transformaciji srednjovjekovnih nekropola u kolijevku nacionalne kulture. Marginalizirane kao prostori smrti i zaborava, nekropole stećaka u Kamenom spavaču dobivaju novu ulogu u kolektivnom sjećanju savremenih Bosanaca. Nijemo prisustvo stećka, naizgled neosjetljivog na protok vremena, također usmjerava pažnju na zemlju u kojoj je nadgrobni spomenik smješten. Podarujući zapisima u kamenu živote u obliku glasova predaka, Kameni spavač uspostavlja važnost kulturne genealogije i kontinuiteta u teritorijalnom smislu. Spojene u poetskom tekstu, dvije komponente – geografija i nacionalnost – preobličavaju osjećaje pripadanja i nude savremenim Bosancima novu mogućnost vrednovanja nekropole kao svetog prostora njihove nacionalne kulture.

Zbog čega ovo naglašavanje veze između nacionalnosti i geografije? Odgovor na ovo pitanje, kao što je rečeno u prvom poglavlju, treba tražiti u specifičnim okolnostima političke kulture Bosne i Hercegovine u dvadesetom vijeku – posebno tokom socijalističkog perioda, kada je teritorijalna komponenta nacionalne taksonomije Bosanaca zvanično prestala važiti. Na širem nivou, pitanje teritorijalnosti je naravno vrlo prisutno u procesu autodefinicije i samoopredjeljenja društava uopće. Pri stvaranju nacionalnih zajednica, kako tvrde neki naučnici, „Teritorij je tako povezan sa nacionalnim identitetom toliko neraskidivom vezom da ne može biti izdvojen. Niti identitet, ili svijest koju dijele pripadnici jedne nacije, niti fizički teritorij same nacije ne može biti posmatran u izolaciji.“1 I zaista, dok geografija nije niti ključna dimenzija identiteta niti njena odrednica, ona ipak jeste jedna od najznačajnijih kategorija kroz koju nacionalnost može biti istraživana i artikulirana. Ona ujedno daje temelj nacionalnog jastva i okvir unutar kojeg se trajno oblikovanje identiteta može „odvijati“. Naracija je ključna komponenta tog procesa, jer ona otkriva oblike i uslove društvenog odnosa jednog naroda sa svojom zemljom. Bili oni literarni ili politički, narativi omogućavaju da zemlja bude pričana i prepričavana, povremeno kao trajna tabula rasa, u skladu sa evoluirajućim potrebama nacionalnog identiteta, zahvaljujući naizglednoj nepokretnosti nacionalnog prostora. Čak i kada sukobljene nacionalnosti polažu pravo na isti teritorij, suprotstavljeni narativi rijetko gube pedagošku moć unutar zajednica kojima su upućeni. Unutar takvih narativnih tvorevina, određeni lokaliteti igraju ulogu fokalnih narativnih tačaka. Kao što tvrdi John Agnew, značaj ovih lokaliteta definiran je njihovim fizičkim karakteristikama (pejzaž), značenjem koje im daje nacionalni narativ (osjećaj mjesta), i njihovom pozicijom u općem teritorijalnom okruženju nacije (lokacija).2

U slučaju Bosne i Hercegovine, kao što je prethodno rečeno, bitno je historizirati teritorijalno pitanje: nasuprot drugim republikama u bivšoj jugoslavenskoj federaciji, teritorijalnost je upadljivo odsutna kategorija nacionalnog izjašnjavanja. Kako Bosna nikada nije postigla status nacionalne republike, njeno stanovništvo podijeljeno je po neprostornim, etno-konfesionalnim granicama – u Srbe, Hrvate i Muslimane/Bošnjake. Sveden na regionalnu svijest, bosanski teritorijalni identitet nikada nije dobio diskurzivnu težinu unutar nacionalne samodefinicije. Umjesto toga, srpski i hrvatski identiteti prostorno su preusmjereni prema Srbiji i Hrvatskoj, dok su Muslimani, s druge strane, lišeni prostora (ili, po nekim stavovima, preusmjeravani prema Turskoj). Ideološko otuđenje Bosanaca od bosanskog prostora, posebno u slučaju Muslimana, pretvorilo je njihovu zemlju u nefunkcionalnu kategoriju pripadanja. Kao posljedica toga, materijalni tragovi bosanske historijske kulture, uključujući stećak, postali su tek malo više od raritetnog spomenika. Političko odvajanje nacionalne kulture od zemlje bila je stvarnost koja je djelimično kompenzirana gajenjem dvojnog osjećaja pripadanja među Bosancima: jedan tek „regionalni“ (bosanski) i drugi prepoznatljivo „nacionalni“ osjećaj (Srbin, Hrvat, Musliman).

Suprotstavljajući se takvom neskladu, Dizdar pokušava spojiti regionalno i nacionalno dodjeljivanjem izrazite topografske relevantnosti stećku, čineći ga srodnim i bliskim sa savremenim bosanskim identitetom. Stećkom, dvije dimenzije identiteta – nacionalnost i regija – smještene su u interaktivan prostor u kojem su razgraničenja zajedničke historije i kulture jasnije obilježeni. Kako je Dizdar premjestio mapu zamišljene bosanske zajednice, zemlja i materijalni objekti smješteni u njoj simbolično su vraćeni stanovnicima Bosne. Tretiranjem stećka kao boravišta predaka, Dizdar je zemlji dodjelio temeljitiju funkciju unutar nacionalne imaginacije. Obogaćen novim značajem svetog prostora nacionalnog rođenja, stećak je postao materijalno obilježje teritorijalnog izražavanja nacionalnosti – i, u svojoj naizgled urođenoj permanenciji, živo vrelo znanja o najdubljim slojevima bosanskog identiteta i kulture. Kameni spavač govori da biti Bosanac implicira osjećanje korijena kulture u lokalnom prostoru, u ius soli, i utvrđivanje njegovog kontinuiteta sa svetim prostorom srednjovjekovne Bosne. Sveti prostor, kulturna ukorjenjenost i kontinuitet postali su tri međupovezana temata oko kojih je konstruiran osjećaj teritorijalnog pripadanja u Kamenom spavaču. 

 

Posvećivanje prostora u Kamenom spavaču odvija se indukcijom, tj. posvećivanjem stećka. Iako se nekropole u većini vjerskih kultura tretiraju kao sveti prostor jer obilježavaju eshatološku tranziciju sa jednog na drugi svijet i predstavljaju prostor za ritualnu i duhovnu povezanost između njih,3 Dizdarevo posvećivanje stećka poprima literarni impuls kojim se bude kako ritualni tako i duhovni senzibiliteti. Za Dizdara, „sjećanje“ na srednjovjekovne preminule nije čin žalovanja ili soteriološkog izraza, već proces autokonfiguracije u odnosu na zemlju u kojoj miruju srednjovjekovni preminuli. Proces započinje tek potvrđivanjem linealne asocijacije preminulih i živih i polaganjem prava na zemlju kao nacionalnu svojinu. Činjenica da srednjovjekovna sredina inače nema ulogu u formaciji bosanskog nacionalnog identiteta znači da historijska imaginacija nije uspostavila simbolički konzistentan i retorički ubjedljiv stav prema bosanskoj nacionalnosti. Dizdareva intervencija stoga ima karakter nadogradnje jer savremenoj kulturi dodjeljuje uvjerljive metafore za teritorijalnu formaciju i kontinuitet bosanske nacionalnosti. Ona je također potencijalno kontroverzna, jer takvo shvatanje odnosa prema nekropolama stećaka nije univerzalno, niti se sa njim slažu svi Bosanci, uprkos činjenici da se pjesnik obraća svakom od njih. Konačno, ona jeste i svjedočanstvo, jer poruke sa stećaka predstavlja kao nijeme opomene da će preminuli opstati, koegzistirajući sa nama bez obzira na naš gubitak sjećanja. Poetsko posvećivanje suprotstavlja se posmrtnoj tišini: govoriti u ime preminulih stoga je čin govora sa njima. Posvećivanje prostora omogućava ponovno pologanje prava na zemlju, kao kroz čin obreda zrelosti u pjesmi Vrata:

 

Ako su vrata iz riječi samo san ako su samo gatka bajna

Ja ipak neću više da se s vrata vratim

Ja opet hoću tamo da snim

Tu slatku

Gatku

(…)

Upravo u ovom trenutku stapanja različitih realnosti odvija se poetsko posvećivanje stećka. Omogućuvajući nostalgiji za stećkom – a Eliade govori o dubokoj nostalgiji za životom u prvobitnom kozmosu4 – interakciju sa životom oko njega, Dizdar umanjuje nesklad između stvarne i imaginarne uloge stećka u savremenoj bosanskoj kulturi. U početku, psihološki i estetski utjecaji koje je stećak ostavio na mladog Dizdara pojačavali su njegove linije separacije, unatoč geografskoj bliskosti dva kulturna prostora. Slučajna, ali potentna, Dizdareva intuicija da stećak nosi izvanrednu kulturnu važnost opetovano ga je navodila na ritualne posjete koje su galvanizirale njegov osjećaj kulturne povezanosti sa preminulima. Umjesto bezličnih predmeta žalovanja, preminuli su ušli u Dizdarev život sa karizmatičnim glasovima. Kako je Dizdar u svoju poeziju integrirao razne interpretacije stećka koje su učestvovale u buđenju nacionalnih osjećanja, zona posmrtne tišine postala je dakle hijerofanična zona višeglasja. Dok ove interpretacije nikada nisu prijetile da će odstraniti stećak iz njegovog prostora, one su Dizdarevom svijetu ipak podarile osjećaje i pitanja koja su se riješila tek autoriziranjem stećka za rukovođenje kulturnim prostorom. U poeziji, ovaj proces je neminovno dvosmjeran: kameni spavač govori i sluša. Historijsko i mitsko vrijeme se isprepliću. Značenje je otkriveno koliko i stvoreno. Sjećanje je obnovljeno koliko i izmišljeno. Pri takvom ispreplitanju, stećak funkcionira kao prostorna hijerofanija, jer, da parfraziramo Eliadeov zaključak, on postaje razumljiv u mjeri u kojoj se otkriva.5 Kao što Dizdar piše u pjesmi Prepoznavanje: „A na dnu smrti/boje će ubo biti bolje.“

Proces naravno nije niti toliko spontan niti epifaničan kao što možda izgleda na prvi pogled. Izazov otkrivanja značenja stećka putem osluškivanja njegovog vlastitog govora – o tome kakav je nekada bio i šta je u međuvremenu postao – zahtijevao je putovanje kroz razne faze njegove historije i njihovo uvezivanje u koherentan, ali kompleksan narativ. Bez pažljivog izučavanja historije i sjećanja vezanog za stećak nije bilo moguće položiti pravo na njega kao kulturnu svojinu koja je u stanju uravnotežiti kulturni nesklad. Dok je Dizdar shvatao da je nekropola nekada postojala kao sveti prostor, okolnosti te uzvišene historije ostaju trajno nedokučivi. Osjećaj zadivljenosti nekom tuđom uzvišenošću naravno nije rijedak na svetištima, posebno u multikonfesionalnim društvima: nekršćanin koji ulazi na kršćanski sveti prostor (kao što je to bio slučaj sa Dizdarom) često će ostati pod utiskom prelaženja praga mjesta na kojem se odvija tuđinsko sveto okupljanje. Ja i drugo, iako se razlikuje po kriterijima učestvovanja, ipak mogu osjetiti jedan oblik vezivanja pobuđen referentnim okvirom.

Analogijom, susreti sa tuđim svetištima mogu pobuditi prepoznavanje, ili čin društvenog prihvatanja sakralne funkcije tog mjesta, čak i kada je duhovna dimenzija odsutna. Dok je jasnoća linije koja razdvaja emičku i etičku domenu održana na nivou članstva i simboličkog značenja, brisanje te linije može se odviti na drugim nivoima iskustva: estetskim, političkim, intelektualnim i drugim dimenzijama kulturne prakse. Pored toga, sveto, iako nije univerzalno prihvaćeno, može biti deskriptivno povezano sa određenom lokacijom i prema tome na posredan način održano kroz literaturu, vizuelne umjetnosti, i druge oblike reprezentacije. Svetost dakle implicira više od duhovnog kvaliteta. U Dizdarevom slučaju, ritualne kretnje unutar i van okvira srednjovjekovnih nekropola stvorile su tenziju između simboličkih reprezentacija upućenih i neupućenih. Preplavljen utiscima misterioznog prisustva stećaka u blizini njegovog grada, Dizdar je održavao i obogaćivao svoju fascinaciju stećkom u svom „prirodnom okruženju“ opetovanim posjetama nekropole Radimlja. Neposredovano iskustvo razvilo se u fascinaciju stećkom kakav je prikazan u historijskim zapisima i održan u narodnim običajima. Stoga početno ritualno uobličavanje života oko stećka nije poprimilo paradigmatični značaj, niti za Dizdara niti za zajednicu. Nepovezanost sa medijevalnom svetošću bila je previše izrazita. Umjesto toga, Dizdar je preveo simboličku gustoću nekropole pojačanu ličnim iskustvom u poetski čin – koji je, kao odgovorno, javno i produktivno djelovanje stvorio genetsku povezanost sa preminulima, smještajući ih u centar nacionalne imaginacije. Kao reakcija na statičnost memorijalnog kamena, čin pisanja pretvorio se u simbolično prisjećanje na mrtve, a čitanje poezije u ritualno prizivanje pitanja o kontinuitetu bosanske nacionalne kulture u prostoru i vremenu. Poezija upravlja stećkom; stećak, zauzvrat, upravlja zemljom. Na literarnom nivou, Dizdareve neusiljeno i široko korištenje vjerskih metafora, preuzetih iz mističkih kao i skripturalnih izvora, poziva se na bogumilsko posvećivanje stećka. Na političkom nivou, potvrđivanje zaboravljene srednjovjekovne svetosti, kao savremenog kulturnog prostora, omogućilo je Dizdaru da povuče prekinute konopce koji su se klatili u nacionalnoj imaginaciji. S jedne strane Dizdarevo putovanje je dakle horizontalno i linearno, koristeći suprotstavljanje različitih historijskih konteksta u istoj geografskoj zoni: srednjovjekovnoj nekropoli u blizini savremenog grada. S druge strane, putovanje je imaginarno, jer horizontalno prelaženje praga između gradskog i prigradskog prostora uvjetuje višesmjerni skok želje i nade da drugi prostor može artikulirati temeljne odgovore o bosanskoj historijskoj kulturi.

Bitno je, prema tome, primijetiti višestrano posvećivanje stećka. U početku, posvetila ga je srednjovjekovna vjerska kultura kao pozornicu tranzicije u bolji život. Zbog nestanka vjerske kulture koja je stvorila stećak, njegova svetost izgubila je izvornu eshatološku pozadinu i umjesto toga je održana narodnom kulturom koja je održavala kontinuitet između živih i mrtvih mitološkim repertoarom i ritualima liječenja. Konačno, Dizdarev Kameni spavač, produktivan i poetski po namjeri, dodijelio je stećku novu simboličku vrijednost koja je zbog oslanjanja na kulturnu historiju stećka djelovala prigodno za konstrukciju savremenog bosanskog identiteta. Zavaljujući ovom kumulativnom procesu Dizdarevog poduhvata, stećak ne samo da nastanjuje okolinu, već joj daje značenje cjelovitosti. Tretiran kao izvor kulturne energije, stećak pokreće i obnavlja nacionalna osjećanja. Konzekventno za kolektivnu memoriju i osjećaje pripadanja, ova kumulativna svetost dobiva na težini aksiološkim položajem stećka kao prebivališta predaka, njegovim centralizirajućim i regenerativnim implikacijama za bosansku kulturu, i njegovoj fizičkoj privrženosti zemlji. U pjesmi Krajina:

Iz onog bijelog kama eno niče klica

Iz neke davne ruke iz nekog tamnog lica

Niče i raste u neko bolno bijelo cvijeće

Već ptica iz svog skrivenog gnijezda slijeće

U skrovit krug nečijih samotnih svijetlih sanja

 

Kao što to dakle dočaravaju ovi stihovi, dok stećak kao spomenik svjedoči o smrti, on također, tekstualno i vizuelno, bilježi kontinuitet života, predstavljajući živopisnu okolinu u kojoj je smješten. Dizdarevo naglašavanje povezanosti stećka i prirode znatno pojačava povezanost zemlje i kulture. Kako poezija udiše život slikama sa stećka u nastojanju da otkrije poruke o Bosni, povezanost okoline i bosanske nacionalnosti postaje aksiomatična za kolektvino sjećanje. Dizdarevo često pozivanje na poznatu geografiju u Kamenom spavaču – rijeke, gradove i planine Bosne – osigurava prepoznavanje topografskog okvira poetskog okruženja. S druge strane, tretiranje različitih elemenata okoline kao toposa (kao u pjesmama Zapis o izvoruZapis na dvije rijekeLoza i njene rozge) ilustrira intenzivno ispreplitanje stvarnih i figurativnih asocijacija između nacije i okoline. Kako prirodni svijet u kojem stećak miruje učestvuje u ovom kompleksnom simbolizmu, priroda postaje sveta priroda, a prostor – sveti prostor. Njihova svetost je, naravno, uvjetovana određenom interpretacijom zemlje kao otjelovljenja temeljne svrhe ujedinjavanja zajednice i njene kulture. U kontekstu Dizdarevog nastojanja da uobliči nacionalnost u smislu teritorijalnog kontinuiteta, prisjećanje na srednjovjekovne preminule poprima genealoški pravac sa jasnim geografskim implikacijama. Stoga dubina nacionalne kulture može biti mjerena prostorno samo ako taj prostor zajednici nudi regenerativni simbolizam. To naravno za sobom ne vuče ponovno potvrđivanje značenja koje je zemlja nekada „posjedovala“, već pojačava njenu relevantnost kroz komemorativne činove čitanja poezije i/ili posjete stećcima. U pjesmi Svatovska:

Mrtav sam

Mrtav

Ali sa smrću mojom

Nije umro i

Svijet

Opet se u nekim očima

Svjetlost

Zanavjek

Gasi

U nekim mekim

Tek počinju

Da plamte

Snovi

Pa preko viskih brana

Preko zabrana

Preko

Grobnog

Kamena

Preko kostiju što sve jače

Svijetle

U tami

Gorom i dolom

Kićeni

Svatovi

 

Kao što to pjesma pojašnjava, stećak nije izoliran od okoline u kojoj je smješten: kamen, iako je aksiomatski u poetskoj imaginaciji, pripada zemlji i prirodi, unutar koje svjedoči o obnavljanju i kontinuitetu. U studiji o engleskim pjesmama o ruinama iz osamnaestog stoljeća, Anne Janowitz naglašava važnost „naturaliziranja ruine“, tj., utapanja ruine u prirodnu okolinu sa namjerom promoviranja „osjećaja za, a ne potvrđivanja permanentnosti nacije.“6 Naturalizacija stećka kao svetog prostora ima implikacije za ontologiju same okoline: dok stećak stoji kao os zemlje na kojoj miruje, on sa ovom zemljom dijeli numinozne kvalitete. Poput stećka, okolina je simbolički oživljena zahvaljujući zaštiti stećka unutar stabilne i trajne okoline. Ne samo da stećak otjelovljuje opipljiva obilježja dubine (korijena) i širine (dosega) nacionalne kulture, nego i, nemušto, ali odlučno, pomaže u usmjeravanju oblika interakcije sa sadašnjošću. U pjesmi Vijenac, jasna je neophodnost te interakcije:

Pa neka otvori oči kto hoće da vidi

Neka otvori uši kto hoće da čuje

Jednim okom neko odmjeri i žali i hridi oko nas

Drugim nek zadje u sebe duboko da nadje svoj glas

Jer vrijeme je blizu

 

Interakcija, koliko god bila hitna („Jer vrijeme je blizu“), artikulirana je kao proces samootkrivanja: otvaranje očiju, otvaranje ušiju, iskopavanje glasa. Centrifugalni i centripetalni proces iziskuje pažljiv angažman sa okolinom kao strategiju kontekstualizacije („neka odmjeri i žali i hridi oko nas“). Na različite načine, strofa govori o kompleksnosti Dizdarevog susreta sa stećkom unutar okoline, a ne stećkom muzeja ili turističkih kataloga. Njegovo stamenito prisustvo u bosanskom prostoru osigurava mu očuvanje i asimilaciju u prirodi umjesto uništenja. Dok je, kako to ističe Janowitz, odnos poetske tematizacije zemlje i nacionalnog teritorijalnog prisvajanja prilično uobičajen u romantičnoj poeziji, Dizdarevo naglašavanje teritorijalne pedagogije stećka namjernom ambivalencijom zamjenjuje slavljeničke prikaze transhistorijske harmonije između nacije i prirode. Ljudska bića po prirodi su i zaboravna i pažljiva. Ako se prepusti naturalizaciji, stećak će možda fizički preživjeti, ali će biti kulturološki zaboravljen. Kao što to govori Zapis o vremenu, naturalizacija nosi opasnost transformacije idiličnog mirovanja stećka u agoniju amnezije:

 

Davno ti sam legao

I dugo ti mi je

Ležati

Davno

Da trava mi kosti

Davno

Da crvi mi meso

Davno

Da stekoh tisuću imena

Davno

Da zaboravih svoje ime

Davno ti sam legao

I dugo ti mi je

Ležati

 

Povratak zemlji tematiziran je, prema tome, kao mistični povratak sebi s ciljem formuliranja novog stava prema okolini. Sveti prostor stećaka nije teofanično u eliadeovskom, već refleksivno u pedagoškom smislu. Ono se ne spušta među ljude iz božanskog izvora jer ne postavlja vertikalnu hijerarhiju kozmičkog značenja. Umjesto toga, ono implicira horizontalno širenje pedagogije stećka u druge prostorne manifestacije bosanske kulture, komplicirajući verzije nacionalnog pripadanja koje su oficijelno prihvaćene. Zbog te horizontalne putanje, simbolizam stećka najefektivnije je shvaćen kada se posmatra u svojoj široj geografskoj okolini. Jedan primjer je pjesma Brotnjice, koja je nazvana po maloj nekropoli sa određenim brojem bogato ukrašenih stećaka. Ona govori da se rješenje podijeljenog nacionalnog identiteta Bosanaca, njegovi uzroci i posljedice, mogu pronaći samo u odnosu sa zemljom i njenom kulturom:

 

Kroz kupinje crno kroz drače vremena kroz vražije kroz vrače

Ruke su još tu al još ne rukovasmo

Od opčinjenosti još se ne izliječismo

Jer lijeka još ne nadjosmo

Osim one stare molitve

Osim one stare kletve

Osim

Od Drine do Ukrine i Save od Une i Sane do Rame i Neretve

 

Kada kolektiv usmjeri svoj pogled na zemlju i kulturu, stari svijet može pomoći u oblikovanju kontura novog. Stećak, kao svjedočanstvo, stoji između stare kulture i njenog (zaboravnog) savremenog nosioca. Spominjanje ruke u ovoj pjesmi podsjeća na prostorno prisustvo („Ruke su još tu“) i potrebu njegove validacije (potreba rukovanja). Ovdje je bitna uloga pripisana rijekama Bosne. Navedene imenom u posljednjem stihu, one se javljaju kao arterije kojima se okolinom širi život, povezujući zajednicu sa njenom historijom i kulturom. Kako vode hrane zemlju, navodnjavajući njeno tlo i obnavljajući njene plodove, one učestvuju u širenju znanja o staroj kulturi, omogućavaju tok kulture širom zemlje, te obilježavaju njenu geografsku rasprostranjenost. „Rijeka,“ kao što to tvrdi Wyman Herendeen, „se poklapa sa historijom, tekući kao što to čini historija, i dijeleći kulturološku svijest svakog doba. Ona nije samo sadašnjost, već i budućnost … rijeka, geografski kao i u obliku slike, poprima karakteristike kulture čiji je dio.“7 Ova pronicljiva opservacija posebno je relevantna za naš slučaj ako se sjetimo da je ime same zemlje – Bosna – preuzeto od jedne od njenih najvećih rijeka. Bosanska priroda, manifestirana u arterijama njenih tekućih voda, postaje i agent kulturne cirkulacije, doprinoseći nepokretnom prisustvu stećka. Stećak je i u ovom smislu tranzicioni objekt, s obzirom da je stvoren kulturom, a održan prirodom, u okolini u kojoj zemlja i društvo čine dinamičko jedinstvo, kao što je to slučaj u pjesmi Svatovska:

 

Jer pravo od travničke Lašve

Pa preko Rame i Neretve

Do travunjske Lastve

Lete te laste

Na Lastovo

Plavo

Samo ptice kamne ove ptice amo

Sve kroz puzavice

Čuvaju vječno

Čuvaju vjerno

Toplinu rukavice

Od mahovine

 

Sa eliadeovskim tonom, Nigel Pennick primjećuje da je osnovni kvalitet svetog prostora njegova neposrednost: „Stvaranje svetosti,“ kaže on, „više je nego puko priznavanje ili reprodukcija određene percepcije jednog mjesta. To je jedinstvena prezentacija njenih unutrašnjih kvaliteta koje ne djeluju kao posrednički filter, interpretacija, i reprezentacija. Nema ničega između: postoji potpuna transparentnost.“8 U slučaju stećka, posrednost je, međutim, neophodna, jer se gubitak transparentnosti odvio u toku nekoliko različitih okupacija Bosne, što njegovo uzdizanje na nivo bezvremene svetosti čini koliko nemogućim, toliko i nepoželjnim. Samo kroz poeziju moguće je ponovno oživjeti hijerofanični oblik i djelimično povratiti transparentnost stećka. Bez poezije, stećak ostaje uskraćen za interakciju sa zemljom i nacionalnom imaginacijom. Poezija je oblik posvećivanja stećka u okolini, kao i potvrda teritorijalnog pripadanja. U obratnoj analogiji, kao što je nekropola nekada označavala kolektivnu nadu da će svaki pokopani pojedinac doživjeti kontinuitet i spasenje, poezija sada označava nadu pojedinca da kolektiv može potvrditi kontinuitet i iskup. Samo putem poezije gramatičko vrijeme korišteno za opisivanje historijskih uslova stećka može biti zamijenjeno neprekinutim poetskim vremenom u kojem simbolizam stećka, unatoč amorfnosti i prekidima, postaje integralno obilježje bosanske kulture.

Dizdareva konstrukcija stećka kao nalazišta gustog, ali fragmentiranog značenja, punog sakrivenih i djelomičnih pitanja i odgovora, dodjeljuje mu ulogu posrednika između različitih dimenzija bosanske kulturne historije. Ne samo da stećak svjedoči o nepoznatom već i, poput ogledala u pjesmi, svjedoči o poznatom – prije svega, okolini i ljudima, mrtvim i živim, koji je nastanjuju. Posrednička uloga stećka naravno podsjeća na ideju liminalnosti uvedenu u prvom poglavlju prilikom opisa bosanske geografije. Kao česta tema literature, smatra se da je topografska funkcija Bosne kao pogranične zone koja ujedno spaja i razdvaja civilizacije, kulture, religije i zajednice, oblikovala ne samo psihologiju pripadanja, već i etiku nekonformizma. Derivativini temati otpora i prkosa igrali su istaknutu ulogu u historijskoj i kulturnoj formaciji savremene Bosne i Hercegovine. Definirajući stećak kao žarišnu tačku nacionalne imaginacije, Dizdar integrira dominantnu retoriku teritorijalnog pripadanja, u svim svojim geografskim i metageografskim konotacijama, u slike sa stećaka. U tom smislu, nadgrobni spomenik u Dizdarevoj konstrukciji kondenzira mnogo centraliziraniju reprezentaciju liminalnosti Bosne nego ijedan drugi topografski i literarni prikaz. Konstrukcija je razigrano-ironična: situiran na rubovima (šuma, sela i rukopisa) marginalne Bosne, stećak Bosni daje okvir koji ne samo da obuhvata, već i doprinosi njenoj graničnosti. Liminalnost Bosne definirana je i potvrđena stećkom koji se nalazi na njenim rubovima. Prema Dizdaru, međutim, dvostruka marginalizacija nije samo funkcija političke geografije: lokacija stećka određena je međuodnosom kulturnih, prirodnih i psiholoških faktora. Dizdarev stećak prema tome posreduje između nekoliko elemenata nacionalnog identiteta: geografije i kozmografije, prirode i kulture, historije i mita, sjećanja i zaborava, smrtnosti i besmrtnosti, tekstualnosti i oralnosti. Njegova svetost leži u kombinaciji ovih mogućnosti, njihovoj stalnoj tenziji, i simboličkoj otvorenosti prema održavanju i izražavanju teritorijalno vezane vrijednosti sa kojim se svi Bosanci, bez obzira na nacionalnu podijeljenost, mogu identificirati. Stećak postaje sidro bosanske graničnosti i pojačava njenu svetost. To je mikroverzija bogumilskog kozmosa i bosanske metageografije.

Prema tome, nekoliko faktora bitno je za poetsko posvećivanje srednjovjekovne nekropole: red i značenje koje stećak nagovještava unatoč njegovoj neumoljivoj tišini; njegova opipljivost kao pozornica sjećanja; njegove zabilješke historijske kulture; i njegov doprinos teritorijalnim predstavama Bosne. Dizdarevi opetovani ulasci u njegovu zonu ritualni su trenuci koji pokušavaju prouzrokovati i održati stapanje dva svijeta kojima Dizdar posvećuje svoj osjećaj pripadanja. Kako vremenski i prostorni razmak tokom ovih posjeta nestaje – kao što je to uobičajeno u ritualima i hodočašćima9 – javlja se nova mogućnost tretiranja srednjovjekovnih nekropla kao organizacionih principa kulturnog identiteta i prakse. Ali dok god je ovim različitim organizacionim principima dopušteno da uobličavaju Dizdarevo poznavanje stećka, svetost ne može biti zamišljena kao transparentnost; naprotiv, nekropole stećaka su zone visoke napetosti, gdje se susreću razni epistemološki tokovi i stvaraju karizmatičnu mješavinu poetskih mogućnosti, neke bazirane na historiji, druge na mašti. Samo ispreplitanje ovih interpretacija može dovesti do nove, integrirane budućnosti u kojoj niti prošlost niti sadašnjost ne mogu postojati nezavisno. U pjesmi Dažd, na primjer, Dizdar kuje riječ odkameniti kao kulturni odgovor na žestoki pljusak (znakova i značenja), koji, poput rijeke, simboliziraju raskoš i snagu prirode i kulture, dok čišćenjem dobija duhovnu dimenziju. Gotovo poput čina kolektivnog pročišćavanja, čin odkamenjivanja pod kišom svodi se na prihvatanje novih izazova oživljavanja identiteta u zemlji. Ovaj identitet neminovno je dvoličan: mora se okretati preme prošlosti i zemlji da bi krenuo u budućnost. Poruka, izražena u pjesmi kao duhovna i moralna neminovnost, također je i čulna, konstruirana oko prostornih metafora fizičkog čišćenja, otkrivanja, zemlje, i obreda zrelosti:

 

Trebalo bi opet naučiti

Da slušamo kako dažd pada pada

I poći bez osvrtanja kroz kapiju grada

Trebalo bi ponovo pronaći

Izgubljene staze od one plave trave …

Trebalo bi u obilju bilja

Zagrliti panične makove i mrave

Trebalo bi se iznova umiti

I sniti u jasnim kapima ozorne rose…

Trebalo bi onesvijestiti se

U tamnim vlasim neke travne kose

Trebalo bi načas stati

Sa suncem svojim i sjenkom svojom stasati

Trebalo bi se konačno sastati

Sa već davno odbjeglim vlastitim srcem

Trebalo bi se odkameniti

I proći bez osvrtanja kroz kamenu kapiju ovog kamenog grada

Trabalo bi htjeti

I svu noć bdjeti slušajući kako

Dažd pravedni pada pada pada

 

Konačno, valja primijetiti da se u procesu poetskog posvećivanja nalazi Dizdarevo polaganje prava na teritorij kao oblik svjedočanstva u ime mrtvih i živih. Kako je to polaganje prava izraženo literarnim, a ne pravnim jezikom – uprkos činjenici da leševi mogu i jesu forenzički dokazi – svađa je izbjegnuta, i zapravo spriječena, pjesnikovim pozivanjem na kulturne senzibilitete, a ne izrazito političke agende. Politički diskurs stoga se nikada eksplicitno ne dovodi u pitanje, zahvaljujući Dizdarevom fokusu na stećak kao kulturnu ikonu koja je starija od „svetog“ doba svih bosanskih nacionalnosti. S druge strane, zbog učestvovanja u široj bosanskoj literarnoj praksi, politički diskurs impliciran je Dizdarevom konstrukcijom prostorne svetosti stećka i njegove okoline. Dok je Dizdar onaj koji, poput trbuhozbroca, prekida tišinu predaka, čitalac Dizdarevih stihova je onaj koji validira i ponavlja taj prekid. Postojanje trajne pedagoške i kritičke dimenzije u ovom procesu potvrđuje se prirodom reakcija na Dizdarevo djelo, odmah nakon – kao i nekoliko dekada nakon – objavljivanja Kamenog spavača 1966. godine, posebno među pobornicima bosanskog kulturnog pluralizma. Rusmir Mahmutćehajić, u pogovoru dvojezičnog izdanja Kamenog spavača iz 1999. godine, primjećuje sljedeće: „Kameni spavač prvi put je objavljen u dobu hotimične gluhoće za sveti nauk i svetu umjetnost – dobu koje mišljaše da je „zablude o nevidljivome“ ostavilo iza sebe jednom i zauvijek. Ali, ustrajno usredsređivanje njegovog pisca na znake isklesane po stećcima i ispisane u rijetkim preživjelim srednjovjekovnim bosanskim rukopisima omogućilo mu je da se spusti do najunutarnjijih dubina jezika, te da se vrati s govorom vječnosti. Jer taj govor nikada nije posve ugušen: ostajao je on u svim onim koji su, u svim razdobljima, svjedočili narav svog bivstva i svoju vjeru u znake koje su vidjeli u svijetu oko sebe.“10

Odražavajući kritičan stav prema agnosticizmu bivše Jugoslavije, Mahmutćehajićeva tvrdnja naglašava političku promjenu odnosa Dizdarevog čitalaštva prema prošlosti, kao i trajnu fascinaciju sa mogućnostima koje čitanje Kamenog spavača može pobuditi. Dizdarevo posvećivanje stećka je ontološka tvrdnja o svetosti zemlje; kontinuirana potvrda te tvrdnje procesom čitanja, unatoč promjeni političke kulture, otkriva trajnu potrebu teritorijalizacije kulturnog identiteta. Kao što ističe Stanley Fish, „unutar [interpretativne] zajednice, standard ispravnosti (i pogrešnosti) uvijek može biti primijenjen u odnosu na prethodno razumijevanje onoga što važi kao činjenica, što se može čuti kao argument, što će biti prepoznato kao svrha, itd.“11 Dizdarev poziv čitaocima za takvo prepoznavanje i shvatanje ukazuje na njegove nostagične povratke stećku – kao i njegovo posvećivanje stećka i okoline u simbole i pozornice nacionalnog pripadanja. Konačni cilj je povratak kulturnim korijenima, smještenim u okolnom prostoru, ali zaboravljenim od ljudi.

 

“Prošlost nam je potrebna,“ piše David Lowental, „da bismo podnijeli sadašnjost. Mi selektivno opažamo ono na šta smo navikli: elementi i motivi unutar okoline imaju smisla jer sa njima dijelimo prošlost. Svaki objekt, svaka grupacija, svaki pogled je shvatljiv jer nam je već poznat, kroz našu vlastitu prošlost ili kroz priče koje smo čuli, knjige što smo ih pročitali, viđene slike. Mi stvari vidimo u isto vrijeme onakvim kakve jesu i kakvim smo ih posmatrali u prošlosti; prethodno iskustvo prožima cjelokupnu sadašnju percepciju.“12 Kompleksnost takvih vizija naglašena je u Dizdarevom djelu njegovom konstrukcijom stećka kao interaktivnog „elementa unutar okoline“ koji ujedno sadrži odgovore i postavlja pitanja. U mjeri u kojoj je Dizdar iskusio kamenog spavača kao misteriju koja ga je proganjala čak i van spavačevih okvira, on je održavao psihologiju napetosti između načina na koji je stećak posmatrao u svojoj mladosti i onoga što je u njega unio pisanjem poezije. Želja za posjedovanjem misterije stećka, i bivanjem u posjedstvu te misterije, tvorila je trajnu tenziju simboličkog prostora. Svetost, kao što je rečeno, nije koncipirana kao božja volja providnosti – kao što je to bio slučaj u srednjovjekovnim ritualima sprovoda i žalovanja13 – već kao refleksivno nastojanje samootkrića bliskog duhovnom/mističkom putovanju ka duši. „U njemu [kamenom spavaču] prepoznajem sebe,“ piše Dizdar, „ali još nisam siguran da sam na putu skidanja plašta sa ove tajne.“ Zapis o jednome zapisu dobro sažima nesigurnosti pobuđene srednjovjekovnim nasljedstvom i refleksivnim implikacijama traganja za njegovim značenjem. Inspiriran obrnutim zapisima koji teku sa desne na lijevu stranu, pjesma Zapis o jednome zapisu govori o procesu interpretacije; početna tišina uzrokovana sučeljavanjem sa nepoznatim prekinuta je pokušajima shvatanja teksta. Zagonetkom se bavi pet mudraca, a ona je paradoksalno riješena tek nakon zatvaranja hermeneutičkog kruga. Što se više postavljaju pitanja i omogućavaju interpretacije, zagonetka postaje zamršenija. Uvodi se ogledalo da bi preokrenulo redoslijed teksta i time mu povratilo alfabetičku korektnost. Na kraju, međutim, odraz vodi ka otklonu: značenje se prebacuje sa teksta na čitaoca, u katarzičnom trenutku samoprepoznavanja:

A peti od nas iz čvrstih pesti i drhtavih prsti

Ogledalo spasonosno i jasno

 

Nehotice na tle pusti

Prepoznavši u tome trenu u njemu

Izgubljeno

Svoje

Davno

Lice

 

Ali, nasuprot poruci pjesme, Dizdar nikada ne stvara osjećaj da je samorefleksija potpuna. Ona to i ne može biti: individualni identitet, kao kolektivni identitet nacije, uvijek se mijenja. Nastojanje opažanja sebe kao uvijek evoluirajućeg iziskuje odnos prema stećku kao ujedno poznatog i nepoznatog, jezivo dvosmislenog poput Freudove domene sablasnog – heimlich unheimlich. Istovremeni osjećaj vezanosti za i amputacije od srednjovjekovnih predaka odražava anksizoznost za održavanjem stećka kao kulturnog gnijezda s jedne, te genealoške implikacije stećka s druge strane. Takav ambivalentni osjećaj može se opisati, kao što je rečeno u prethodnom poglavlju, u smislu Michael Fischerove ideje „etničke anksioznosti“ – tj. iskustva svijesti o sebi zbog raskida sa vlastitom kulturološkom prošlošću. Oslobađanje od etničke anksioznosti, tvrdi Fischer, moguće je postići stvaranjem samosvijesnog teksta koji sadrži, iz autorove perspektive, određene norme vezane sa prošlošću – iako su takvi refleksivni, autobiografski narativi, kao što on pravilno primjećuje, neminovno ironični u svojoj biti jer se historija nikada ne ponavlja identično.14 Zasluga takvog narativa zapravo leži upravo u njihovoj eksplicitno fiktivnoj tendenciji korištenja „fragmenata ili nepotpunosti da bi čitaoca prisililo na stvaranje veza,“ i, još učinkovitije, „da bi u čitaocu aktivirao želju za communitas-om sa drugim, ujedno zadržavajući, a ne brišući razlike.“15

Kako je za Fischera uspostavljanje ukorijenjenosti autoreferentno u etičkom i psihološkom smislu, on argument o prostornoj ukorijenjenosti ne razvija na bilo kakav determinstički način. Etničke autobiografije na koje se on poziva zapravo su pisali imigranti u SAD-u koji djelimično definiraju svoj identitet pozivanjem na prostornu otrgnutost od svojih nacionalnih kultura. To ne bi bilo primjenjivo na Dizdareve okolnosti: Dizdarev osjećaj otrgnutosti odnosi se na historijski diskontinuitet od srednjovjekovne okoline bez muke vlastite otrgnutosti, što njegovo nastojanje oslobađanja od „etničke anskioznosti“ u prostornom smislu čini još više ironičnim. Nema fizičke razdaljine između Dizdarevog svijeta i svijeta srednjovjekovnih preminulih; naprotiv, nekropole koje obilazi nalaze se u području njegovog grada, tako da je jedini osjećaj udaljenosti kulturološki uvjetovan. Ali njihovo razgraničenje je jasno. Dizdareva dilema odnosi se dakle na pitanje bivanja u kontinuiranoj fizičkoj bliskosti sa lokacijom koja je postala nepoznata, pitanje osjećanja njene historijske i kulturne težine uz istovremeni osjećaj nepovezanosti s njom. U susretnoj tački tako raznorodnih iskustava svog rodnog mjesta, Dizdar zaključuje da srednjovjekovni preminuli moraju dobiti jednaka teritorijalna prava kao i živi, i moraju biti integrirani u isti sistem vrijednosti kao što je njegov. Ili bi taj proces trebao biti obrnut? Ukorijenjenost je dakle svjedočenje o teritorijalnom kontinuitetu sa svim pratećim historijskim, linealnim i kulturnim posljedicama, a ne samo proces nostalgičnog povezivanja sa precima na ius soli. Ona je također geološki oblik uspostavljanja odnosa sa „elementima i motivima unutar okoline“, tj. sa historijskim i kulturnim slojevima koji sačinjavaju bosanski kulturni identitet na tako neravnomjeran ili slojevit način. Što je dublji osjećaj ukorijenjenosti, to je opipljiviji odnos sa fizičkim tragovima različitih historija okoline. Drugim riječima, zajednica kakvu vidi Dizdar je kontinuirana, kao što je zemlja kontinuirana. Zajednica je vezana za zemlju, a zemlja je vezana za zajednicu. U pjesmi Krinovi, dubina bosanske historije primjereno je dovedena u odnos sa stvarnim zauzimanjem zemlje:

 

U polju i u gori bijeli krinovi procvali

 

Po polju i gori krin kao da nešto zbori

Po gori i dolu svaki krin

Kao da gori

 

I kada tiho između procvalih cvjetova

Zamišljen tako

Prolaziš

 

Možda kao i ja pomisliš na one koji su

Prije tebe ovuda tiho

Prolazili

 

Između procvalih bijelih cvjetova

 

Pitajući se isto tako kao i ti

Šta li su ovi bijeli

Krinovi

 

Da li su to nečiji klikovi

Ili

Krikovi

 

Znaci onih koji su nekada prolazili

I u bespućima ovim

Beznadno

Gazili

 

U potrazi za bijelim cvijećem

 

Kako višegodišnji procvat krinova simbolizira kontinuitet bosanske kulture, njegovo snježno-bijelo prisustvo također postavlja pitanja o kolektivnom sjećanju. Zemlja je, poput stećka, neuhvatljiva. U njenom tlu, cvijet je usađen poput stopa njenih stanovnika, ali sjećanje, kolektivno i individualno, je raskidano i fragmentarno. Obnavljanje prirode ujedno otkriva i sakriva materijalne tragove prošlosti, ujedno potvrđuje i negira sjećanje na prethodne krajolike. Koristan uvid u takve procese nudi razlikovanje između „ukorijenjenosti“ i „osjećaja mjesta“ geografa Yi-Fu Tuana. Po njemu, iskustvo ukorijenjenosti znači primordijalno poznavanje mjesta, bez obzira na „protok vremena.“16 Prostorne koordinate korištene za pripisivanje značenja lokaciji ne igraju bitnu ulogu jer je mjesto duboko ukopano u ljudsku psihu i njegovo iskustvo se odigrava bez obzira na historijsko vrijeme. Jungovskom prizvuku takve definicije ukorijenjenosti suprotstavljeno je intelektualno nastojanje postizanja „osjećaja mjesta,“ koje implicira svjestan čin konstrukcije prostora u skladu sa određenim raznorodnim odnosom sa njim. Da bi se postigao osjećaj prostora, tvrdi Tuan, neophodno je biti u suštini distanciran od njega, posmatrati ga sa orlovskim pogledom i nikada ne gubiti iz vida njegove historijske ili fizičke koordinate. U kontekstu teritorijalne naracije nacije, „osjećaj prostora“ je ono što John Agnew povezuje sa značenjem pripisanim lokaciji u svrhu dodjeljivanja relevantnosti za formaciju identiteta na javan i modularan, a ne personalan i analitičan način.17Razmjena između individualnog i kolektivnog stvaranja značenja mjesta nije niti harmonična niti kontinuirana, već, kao što to ilustrira Dizdarev slučaj, oba aktera mogu pokrenuti i održati narativni autoritet nad tom produkcijom. Uloga aktera ne mora se, dakle, sastojati u brisanju naravnomjernog pridobivanja „osjećaja mjesta“, već u omogućavanju da mjesto ostane živo u historijskoj imaginaciji.

Dizdarev poetski angažman namjerno je ambivalentan između osjećaja mjesta i ukorijenjenosti. Tretirajući stećak kao zagonetku, kao nalazište čije značenje je neuhvatljivo koliko i čvrsto, Dizdar omogućava stvaranje prostorne hijerofanije u i oko stećka. Naglasak na proces, a ne na proizvod, konzistentan je sa Eliadeovim zanimanjem za hijerofaniju kao čin manifestacije, a ne samu manifestaciju. Posvećivanje srednjovjekovnih krajolika smrti stoga se odvija dok dvije kulturne zone – spavačeva i pjesnikova – uspostavljaju međusobne odnose u poetskoj potrazi za ukorijenjenosti u primordijalnom smislu, kao i u naučnom i voajerističkom prepoznavanju njegove važnosti za bosansku historijsku kulturu. Potraga za odgovorima odvija se prvenstveno postavljanjem pitanja o prekinutim vezama u kulturnom naslijeđu, a potom i u istraživanju historijskih i geografskih slojeva koji kumulativno sačinjavaju kulturni identitet. Pjesma Dažd, citirana ranije, poziva se na kolektivno učestvovanje u potrazi za identitetom; ona potiče čitaoce da ožive sjećanja na prošlost i pripišu joj novo značenje. Taj poziv javlja se u obliku ritualnog obnavljanja pri čemu se uspostavlja nova prostorna veza između pojedinca i kolektiva kao nastojanje „odkamenjivanja“, koje implicira življi i sveobuhvatniji odnos prema historiji i zemlji, nego što je to bio slučaj u prošlosti. Kameni spomenik, nasuprot svojoj signifikaciji smrtnosti, postaje ključna tačka krajolika kroz koju značenje nacionalnosti dobiva novi život. Na relativno čulan i liričan način, pjesma Jabukov cvijet stvara mostove u kolektivnom sjećanju usredotočavanjem na regenerativne procese u prirodi:

 

Snjegovi postaju sve dublji i crnji kao grijesi

U životu koji se bliži svom kraju

Hoćemo li još uvijek imati oči

Kada jabuka u vrtu pusti prvi bijeli cvijet?

 

Jabukovo drvo, kao sinekdoha, poprima ulogu teritorijalnog obilježja kolektivnog sjećanja. Bjelina snijega i cvijeta možda se estetski ne mogu razlikovati, ali njihovo značenje je drugačije. Sezanje iza bijelog plašta i vraćanje pogleda onih koji su u prošlosti gledali u isto drvo je način uspostavljanje veze. S obzirom na Dizdarevu čestu upotrebu vokabulara misticizma – otkrivanje, buđenje, vraćanje, odražavanje, čak i odkamenjivanje – očigledno je zašto je uspostavljanje ukorijenjenosti i veza sa lokalitetom opetovano izraženo kao refleksivni proces prepoznavanja, na određeni način uporedivog sa potragom mistika za božanskom jezgrom, za koju se, barem u islamskom misticizmu, vjeruje da je smještena u najdubljoj srži našeg tijela. Dizdar ovdje prolazi uskim teritorijem između egzoteričkog i ezoteričkog jezika, hraneći se njihovom interakcijom i tako pobuđujući i duhovne i estetske asocijacije. Ova nova teritorijalna samosvijest stoga je višesmjerna, oslanjajući se na bogate asocijacije, a ne samo vidljivu političku koreografiju. U pjesmi „Putovi, Ti ne znaš ništa o mojoj mapi putova“ upozorenje je onima koji ulaze u Bosnu u namjeri da je potčine. Pjesma Putovi nastavlja se ovako:

 

Ti misliš da je tvoja putanja do ubogog mene

Veoma sigurna i česna

Ona

Što dolazi

S lijeva

Ili

Zdesna

 

Zavaravaš se stalno da do mene treba ići

Smjerovima sličnim

Sa sjevera

lli

Juga

 

Kako pjesma stvara atmosferu višesmjernog napada na bosanski prostor, odlučnost uljeza da prekraja granice Bosne, da unese haos u prirodu stvari, suprotstavljena je odlučnošću Bosanaca da zadrže unutrašnji mir. Unutrašnji red suprotstavljen je vanjskom neredu. Guntram Herb tvrdi da nacionalizam ima tendenciju da pretvori zemlju u sveti prostor, posebno kada je ona u opasnosti: „Prostor je natopljen krvlju nacionalnih heroja, planine su svete, rijekama teče duša nacije. Poput mjesta i ikona vjerskog obožavanja, reificirani krajolik postaje oltar nacije i pobuđuje potpunu lojalnost,“18 kao što to, u Dizdarevom slučaju, čini Poruka uljezu:

 

Al ostat će zato poslije mene

Na prvoj kamenoj gromači

Iz nekih dobrih

I bolnih ruka

Procvala

Cvjetna

Poruka

 

U većoj mjeri nego što naglašava svetu krv i tlo, Dizdar međutim prenosi poruku ideje obnavljanja kao moralnog imperativa, jer se kroz obnavljanje, čije polazište su bosanski nadgrobni spomenici, održava kulturni kontinuitet. Kao poetska tema, obnavljanje dakle govori jezikom zemlje, ali i vjere i genealogije. •

 

 

 

Bilješke

1 Herb, Guntram H. and David H. Kaplan. 1999. Nested Identities: Nationalism, Territory, and Scale. Lanham: Rowman & Littlefield Publisher, str. 2.

2 Isto, 22.

3 Za detaljnu diskusiju, vidjeti Park, C. 1994. Sacred Worlds: An Introduction to Geography and Religion. London: Routledge; Gordon, Bruce and Peter Marshall (eds.), 2000. The Place of the Dead: Death and Remembrance in Late Medieval and Early Modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1-16.

4 Isto, 65.

5 Isto, 64.

6 Janowitz, A. 1990. England’s Ruins: Poetic Purpose and the National Landscape. Oxford: Basil Blackwell, 10.

7 Herendeen, W. H. 1986. From Landscape to Literature: The River and the Myth of Geography. Pittsburgh: Duquesne University Press, 5.

8 Pennick, N. 1996. Celtic Sacred Landscapes. New York: Thames and Hudson, 14.

9 Turner, V and Edith Turner, 1978. Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives. New York: Columbia University Press, 197–207.

10 Rusmir Mahmutćehajić, in Mak Dizdar, Kameni spavač: Stone Sleeper, trans. F. Jones (Sarajevo: DID, 1999, 208–209.

11 Fish, S. 1980. Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities. Cambridge, MA:

12 Lowenthal, D.l, „Past Time, Present Place: Landscape and Memory,“ The Geographical Review, 65:1 (1975): 5–6.

13 Vidjeti Kramer, K. 1988. The Sacred Art of Dying. New York and Mahwah: Paulist Press; Brandon, S.G.F. 1967. The Judgement of the Dead: The Idea of Life after Death in the Major Religions. New York: Charles Scribner’s Sons.

14 Fischer, M., „Ethnicity and the Post-Modern Art of Memory,“ in J. Clifford and G. Marcus (eds.), Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (Berkeley: University of California Press, 1986), 206, 218.

15 Isto, 231–232.

16 Yi-Fu Tuan, „Rootedness Versus Sense of Place,“ Landscape 25 (1980): 3–8.

17 Agnew, J. A. 1987. Place and Politics: The Geographic Mediation of State and Society. Boston: Allen and Unwin.

18 Herb, „National Identity and Territory,“ in Herb and Kaplan (eds.), Nested Identities: Nationalism, Territory and Scale, 17.

* Buturovic, A. 2002. Stone Speaker – Medieval Tombs, Landscape, and Bosnian Identity in the Poetry of Mak Dizdar. Lanham: Palgrave Macmillan.

 

 

Izvor: behar.hr

Krčmljenje državne imovine dešava se i u Neumu

18 03 2018

Općina Neum i Vijeće SSBiH su se 1986. godine dogovorili da će, u zamjenu za plac sa Expres-restoranom, Savez sindikata dobiti drugo zemljište. Od toga nema ništa


NEUM, JEDINI BH. GRAD NA MORU

 

Do 1986. godine nisu u Neumu ljetovali samo “crveni drugovi” nego i radnici, od kojih su se mnogi hranili u čuvenom Expres-restoranu. I tim restoranom, jednako kao i svim bh. odmaralištima u Gracu, Podgori i u Orebiću od 1959. godine je upravljala Zajednica za odmor i rekreaciju radnika, i to sve do 1992, kada ih je za potrebe smještaja izbjeglica izuzela Vlada Hrvatske. Još ih nije vratila.

Sunce umjesto Expresa

Nekretnina u Neumu, pomenuti Expres-restoran, imao je drugu sudbinu. Šest godina uoči rata, na njen zahtjev, dat je na korištenje Općini Neum kako bi se na tom zemljištu izgradio hotel Sunce.

– Sve je urađeno zakonski, objašnjava nam prof. dr. Ramo Atajić, predsjednik Udruženja Slobodni pogledi, koje se zalaže za povrat opljačkane sindikalne bh. imovine. Zajednica je i danas njen upravitelj.

Dr. Atajić kaže da je 27. marta 1986. između Vijeća Saveza sindikata BiH i Općine Neum potpisan ugovor.

Općina Neum se obavezala da, na ime dobijenog, dodijeli zamjenske nekretnine Vijeću SSBiH i to građevinsko zemljište površine 12.000 kvadrata, ali i da će regulirati infrastrukturu, vodovodne i elektro-instalacije, bez ikakve doplate. Vijeće je oformilo i tročlanu komisiju za primopredaju Expres-restorana, o čemu Atajić posjeduje rješenje od 21. juna 1986. Predsjednik Komisije je bio Šaban Kadirić, koji nam kaže da nema saznanja o tome šta se poslije dešavalo, ali misli da to zna Salih Kruščica. No, ni sindikalni funkcioner Kruščica nema informacija, ali dr. Atajić ima odluku iz 1989. Njom VSSBiH planira izgraditi odmaralište na zamjenskom zemljištu (iza hotela Sunce), ali i prenosi nekretnine na Zajednicu. Ova pribavlja potrebnu dokumentaciju za odmaralište od 7.500 kvadrata.

– Kada je Zajednica zatražila građevinsku dozvolu, Općina je na sve načine pokušala spriječiti gradnju, kako se govorilo, bosanskog odmarališta na hrvatskoj zemlji. Krajem godine, nakon velikih muka, rješenje je izdato, ali nikad nije dostavljeno Zajednici, tvrdi dr. Atajić, dodajući da je od zamjenskih 12.000 kvadrata Općina poslije prodala 3.610, a ovih dana kani i ostatak. Navodno i kupac tih 3.610 kvadrata prodaje svoju zemlju.

Gubitak prava

Nismo uspjeli doći do načelnika Živka Matuška, ali jesmo do njegovog pisanog odgovora Atajiću povodom advokatove molbe za sastanak. Matuško 30. januara obavještava Atajića o pravomoćnom rješenju, “kojim je utvrđen gubitak prava korištenja te zemlje 16. 1. 1997. a koje je uredno dostavljeno SSBiH”.

– U dokumentaciji SSBiH nema tog rješenja. Može biti da su ga oni izvjesili na oglasnoj ploči Općine, te da je postalo punovažno, a mi nismo ni znali za njega, kaže dr. Atajić.

Reis Džemaludin Čaušević podržao stvaranje Jugoslavije, a onda se žestoko pokajao

18 03 2018

Već 1919. reis Džemaludin-ef. Čaušević u intervjuu francuskim novinama govorio je o progonu muslimana i paljenju njihove imovine.


Čaušević spada u red najznačajnijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine, Wikipedia

Izazovi s kojima se tokom života suočavao reis Džemaludin-ef. Čaušević i način na koji je vodio intelektualne i političke bitke najbolje opisuju kakav je bio čovjek. Neprikosnovenim zalaganjem za očuvanje vjerskog i nacionalnog identiteta bošnjačkog naroda pokazao je izuzetnu hrabrost i intelektualno vizionarstvo, jer je upravo on dugo bio jedina brana otvorenoj politici ugnjetavanja i progona muslimanskog stanovništva Bosne.

S druge strane, jednakim se žarom suprotstavljao konzervativnom dijelu islamske uleme koja je nastojala spriječiti društvene reforme bez kojih bi, kako je to reis Čaušević dobro uvidio, i islam kao autohtona vjera Bosne i bošnjački narod kao kulturna supstanca prostora vjerovatno nestali.

Korijene Čauševićeve nevjerovatne izdržljivosti treba tražiti u njegovom djetinjstvu i najranijoj mladosti jer će bez poznavanja nekih elementarnih biografskih činjenica ostati nerazumljiva volja s kojom je ulazio u političko-socijalne bitke.

Rođen u Bosanskoj Krupi

Rođen u selu Arapuša kod Bosanske Krupe u imamskoj porodici, Čaušević rano ostaje bez majke, a brigu o njegovom obrazovanju preuzimaju otac i djed. Autor nekoliko studija o životu i djelu Džemaludina Čauševića, profesor na Pravnom fakultetu u Bihaću Nevzet Veladžić, kaže da je nakon svršetka bihaćke medrese mladi Džemaludin poslat u Istanbul na daljnje školovanje. Tamo se upoznaje s mladoturskim, reformatorskim i idejama modernizma, pa se u Bosnu vraća kao politički i duhovno izgrađena osoba. Odmah po povratku u zemlju uviđa da se obrazovni sistem nalazi u veoma teškom stanju.

“Negdje oko 1903. vraća se u Sarajevo. Počeo je raditi u velikoj Gimnaziji, bio je član Ulema-medžlisa već 1905. godine. Ulema-medžlis je najviše upravno tijelo Islamske zajednice Bosne i Hercegovine. Za njegovu kasniju karijeru važna je vjersko-prosvjetna anketa koju je obavio 1906. godine. Zapravo, cilj je bio po nalogu Ulema-medžlisa da se utvrdi obrazovna slika u Bosni i Hercegovini, koja će nakon obavljene ankete biti vrlo poražavajuća u kontekstu da su Bošnjaci imali vrlo loše škole, koje su prije nekih 50 godina, od ankete, imale neku malu reformu u okviru Osmanske imperije. Međutim, ta reforma suštinski nije zadesila tadašnje školstvo i on je uvidio potrebu da se škole reformiraju.”

Taj proces reformi obrazovanja nije bio nimalo lak i budući reis susreće se s mnogo problema i prepreka, a njegovo prosvjetiteljsko i reformatorsko djelovanje nailazi na “brojne otpore bošnjačkog – muslimanskog stanovništva prema nečemu što je novo, zapadno i kršćansko”.

Ipak, 1913. godine, uoči izbijanja Prvog svjetskog rata, Čaušević je izabran za reisul-ulemu, a menšuru dobija i iz Istanbula i iz Beča, što je svojevrstan kuriozitet. Već tada postaje jasno da je Čaušević najvažnija figura bošnjačkog naroda, a njegov autoritet poštuju jednako i ulema i sekularni građani. Poštovanje koje je gajeno prema njemu najbolje ilustruje činjenica da je u očima austro-ugarske vlasti figurirao kao osoba koja može izvršiti utjecaj na narod i mase, što se pokazalo tačnim u danima neposredno nakon ubistva prestolonasljednika Franza Ferdinanda.

Proglas o zaštiti srpske imovine

“U političkom smislu Prvi svjetski rat dolazi na prostore Bosne i Hercegovine i tu na neki način vidimo njegovu političku ulogu iako ćemo moći ustvrditi da Čauševć nije bio klasični političar, nije pripadao nijednoj tadašnjoj političkoj organizaciji niti kasnije JMO-u, koji je nastao 1919. On je u trenutku početka Prvog svjetskog rata bio jedini duhovni, dakle, vjerski predstavnik naroda, ali i politički predstavnik naroda. Već 1914. gasi se svako političko djelovanje unutar Bosne i Hercegovine i u tom kontekstu Bošnjaci nisu apsolutno imali političkog predstavnika. Svako pitanje koje je bilo političkog karaktera o njemu je svoj sud davao reis Džemaludin Čaušević čak i onda kada se desilo ubistvo Franza Ferdinanda. Posljedica tog čina bio je Prvi svjetski rat, ali i da su brojne radnje i kuće srpskih trgovaca bile demolirane i opljačkane u znak odmazde. Tadašnja A-U vlast traži od reisul-uleme da, s obzirom na to da oni kao država nisu mogli zaštititi Srbe, on donese proglas u kojem će se zaštititi imovina srpskih građana u Sarajevu. Od momenta kada je reis proklamirao proglas odmah se prekida demoliranje srpske imovine.”

Tokom Prvog svjetskog rata Čaušević je igrao važnu ulogu u životu bosanskih muslimana jer je bio jedina osoba koja je duhovno i karitativno brinula o njihovim portrebama. Završetak rata i stvaranje nove države dočekao je s olakšanjem, objašnjava Veladžić.

“Kada je u trenutku završetka rata Antun Korošec obilazio južnoslavenske države, pa i Bosnu i Hercegovinu, između svih političara došao je pitati reisa šta on misli o budućnosti Bosne i Hercegovine, hoće li nastaviti biti u sastavu Austro-Ugarske ili će biti u sastavu južnoslavenske države. On je tada rekao da mu je ‘dosta tuđinske vlasti’ i pledirao da bude u sastavu tadašnje kraljevine SHS. Kasnije će se, za godinu-dvije, stvari izmijeniti i na neki način će se i pokajati zbog toga.”

Apel za zaštitu muslimana

Njegov osjećaj za pravednost nalagao mu je da se odmah nakon završetka rata suprotstavi progonu muslimanskog stanovništva, a razočarenje novim jugoslavenskim vlastima kulminiralo je Čauševićevim apelom u kojem je tražio da se zaštiti muslimanska zajednica zemlje.

“Čaušević je podržavao organizacije koje su štitile Bošnjake i u tom kontekstu davao je podršku. Međutim, mi moramo biti svjesni da je JMO u početnom periodu, pogotovo u periodu Kraljevine Jugoslavije, djelovao više u kulturnom nego u političkom kontekstu. Tek se kasnije počinju razvijati političke ideje. Ali, onaj prvi period Kraljevine Jugoslavije, kada se dešavaju torture nad Bošnjacima – muslimanima, najbolje je oslikan u intervjuu koji je reis Čaušević dao 1919. poznatom pariskom novinaru Charlesu Rivetu za list Le Temps, a u kojem javno iznosi da bosanski muslimani proslavljaju rođendan versajske Jugoslavije u krvi, ognju i plamenu. Izjavio je da su od nastanka Jugoslavije do proljeća 1919 – dakle, to je za nekih 7-8 mjeseci – ubijene hiljade ljudi muslimana, spaljeno 76 žena i razoreno i opljačkano 270 sela te očajnički traži pomoć i zaštitu Francuske”.

U poslijeratnom periodu, faktički sve do penzionisanja, Čaušević je vodio bitke s predstavnicima vlasti u vezi s mnogim pitanjima koja su se ticala kulturnog i vjerskog identiteta Bošnjaka. Snažno se suprotstavio i pokušaju preseljenja sjedišta Islamske zajednice iz Sarajeva u Beograd, koje će se dogoditi tek u godinama nakon njegovog odstupanja s položaja reisul-uleme. U penzionerskim danima Čaušević nije mirovao tako da je u posljednjim godinama prije smrti objavio prijevod Kur'ana, koji je uradio s Muhamedom Pandžom.

Nevzet Veladžić bez ikakvog ustručavanja kaže da je reis Čaušević jedna od najznačajnijih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine i čovjek koji je mnogo uradio na kulturnoj i obrazovnoj afirmaciji Bošnjaka.

“Mislim da je riječ zaista o velikoj i vrlo značajnoj historijskoj ličnosti za Bosnu i Hercegovinu i Bošnjake. Mogu govoriti da je značajan u mnogim aspektima, ne samo u prosvjetiteljskom, gdje je djelovao pozitivno. Dođe nova civilizacija, nova kultura koja se susreće sa zapadnom i kršćanskom kulturom. Treba narod priviknuti na neke nove stvari, s time da treba sačuvati onaj religijski identitet, dakl,e kako ne suprotstavljati dvije vrijednosti jednu drugoj nego kako da te vrijednosti egzistiraju zajedno. U tom kontekstu vidim ulogu Čauševića.”

Izvor: Al Jazeera

Kako su Srbi protjerali Srbe iz Sarajeva

18 03 2018

Ratni zločinac Krajišnik lakonski je ozvaničio protjerivanje Srba sa svojih vjekovnih ognjišta samo zato što mu je kuća pripala Federaciji.


Kako je moguće da se egzodus desio nakon rata i to 1996. godine? EPA

Ovih dana u entitetu Republika Srpska obilježava se 22 godine od egzodusa sarajevskih Srba. Organizuju se parastosi, ljudi se sakupljaju i pričaju o svojim mukama. Zaista, zaista, grozomorno je to vrijeme bilo. Taj mart 1996. godine kada je preko 120.000 Srba napustilo Sarajevo.

Mistični arhitekta egzodusa i kuća u Zabrđu

Samo malo, prekinuće tok misli neko sklon matematici i povijesti. I to sa pravom. Kako je moguće da se egzodus desio nakon rata i to 1996. godine? I ko stoji iza najvećeg protjerivanja srpskog življa u Bosni i Hercegovini?

E, vidite, te podatke nećete naći u oficijelnim medijima manjeg bosanskohercegovačkog entiteta. Naćete sve opskurne informacije o npr. sastanku političkog rukovodstva RS-a, sa političarima nepriznate proruske enklave Abhazije. Naći ćete lažnu vijest o medvjedu koji šeta po lokalnim putevima, ali ko stoji iza mitskog egzodusa Srba iz Sarajeva, i danas 22 godine poslije, mučki se ćuti.

A, sve je počelo jednom rečenicom Momčila Krajišnika: “Ako je moja kuća u Zabrđu pripala Federaciji, zašto biste onda vi zadržali svoje kuće i stanove?”

Tako je presuđeni ratni zločinac Krajišnik lakonski ozvaničio protjerivanje Srba sa svojih vjekovnih ognjišta sarajevskih samo zato što mu je kuća u Zabrđu pored Rajlovca Dejtonskim sporazumom pripala Federaciji.

I doslovno, zašto bi jadni narod ostao u svojim kućama, kad se Momo mora seliti? Šta je narod bolji od Krajišnika? Pa je tako propagandna SDS-ova mašinerija podmazana Krajišnikom i Karadžićem i svojim telalom, tadašnjom Srpskom Televizijom, doslovno potjerala žive Srbe.

I ne samo žive. Direktiva, iskapaj mrtve, stavljaj kosti u improvizovane sanduke, rentaj nekakav prevoz i kroz smetove sa leševima najmilijih na nekakvu imaginarnu slobodnu teritoriju Republike Srpske.

Esencija morbidnosti

Pa na koliko je nivoa monstruozan taj čin? Zapravo, to je sama esencija morbidnosti. Zamislite majku koja iskapa svoju djecu, ili djecu koja otkopavaju tijela svojih roditelja. Nezamislivo! Van svake pameti. Van racionalnih, ljudskih, humanih i univerzalnih etičkih standarda.

A, sva je istina da je u periodu od decembra 1995. do marta 1996. godine dok je trajala reintegracija Ilidže, Grbavice, Rajlovca, Nedžarića, Vraca i Vogošće, preko prije svega paljanske “Srpske televizije” Krajišnik permanentno pozivao Srbe da napuste svoje kuće i stanove.

Jer, Krajišnik je bio zapravo ljut na Miloševića, koji je u Dejtonu kompletnu delegaciju bosanskih Srba nazvao budalama. A, kako ljutnju nije mogao pokazati “velikom šefu” sa tompusom, iživo se na svome narodu. Poklonio mu je jedan zimski egzodus.

U sveopštoj histeriji i zastrašivanju ljudi prijetilo se svima, a svaki Srbin koji je odlučio ostati proglašavan je izdajnikom. Ljudi su na silu istjerivani iz svojih stanova, imovina im je pljačkana, oni su izloženi linču i već tada im je nalijepljena etiketa “Alijinih Srba”.

A, onom hudom narodu koji je zajedno sa kostima predaka napustio grad obećano je novo, bolje, veće “srpskije” Sarajevo. I dobili su ga. Ali ne izbjegli narod, nego srpski političari koji se baškare u par rezidentnih objekata, dok zarađuju mrsne pare radeći u BiH institucijama.

A, šta je sa narodom? Da parafraziram ratnog zločinca Radovana Karadžića, ko j**e narod. Narod se raselio od Srbije, Crne Gore do zabiti Istočne Bosne. Ljudi, koji su na silu prvo prekršteni u “sarajevske Srbe”, pa potom u izbjeglice, barem oni koji su preživjeli sve eksperimente paljanskog rukovodstva, e taj narod je jedan veliki socijalni slučaj, koji ne zna gdje će i kako će.

Nagrada za zločinca

Nego, kako je konkretno kažnjen Momčilo Krajišnik, za egzodus Srba? Vidite, on nikada nije odgovarao za tako li nešto, a valjda kao nagradu 2016. godine, Narodna Skupština RS-a je njemu zajedno sa zločincima Karadžićem i Plavšićevom uručila visoko priznanje.

Valjda za nagradu, izlazak iz zatvora Momčila Krajišnika, RTRS je prenosio sve sa panoramskim letom i trijumfalnim spuštanjem helikoptera na Pale. Pa je tako, čovjek koji je protjerao najmanje 120.000 ljudi, slobodan i “uspješan biznismen”, čak ima neku asocijaciju opskurnih utemeljivača RS-a, dok je narod trajno osakaćen.

I vidite, uopšte nije daleko od istine, čak je i vrlo vjerovatno da je neki od studenata, koji je mašući srpskom zastavom, dočekao Momu, mladi čovjek, koji je bio dijete kada je napustio Sarajevo. I taj student je smješten u studentskom domu “Radovan Karadžić”.

Dakle, mladić pozdravlja čovjeka, direktno odgovornog za svoju sudbinu izbjeglice i prognanika, a entitet je tom djetetu dao jedno veliko ništa, dok se arhitekta zločina baškari pred njegovim očima.

Ako to nije vrhunac ironije, ako to nije životi megaapsurd, potpisnik ovih redova ne zna šta je.

No, morate shvatiti, da to teledirigovano medijsko ludilo, traje sve ove godine. Milion puta ponovljena laž, kako su sarajevski Srbi pobjegli od “Alijnih mudžahedina”, a ne od SDS-ovih batinaša, postala je paradigma života u entitetu RS.

Protjerivanje kao dio tradicije

Pa tako danas 22 godine nakon nasilnog protjerivanja svojih sunarodnika imate, taj izopačeni narativ zamjene teza, podignut u pansrpske velikomučeničke visine. Izjave koje su tonirane tim opskurnim idejama ima na stotine.

Evo, dovoljno je izdvojiti načelnika opštine Pale, Boška Јugovića, koji je za RTRS rekao ovih dana da se Srbi svaki put iznova sjećaju tog marta kad se desilo iseljavanje sarajevskih Srba i da ovakve skupove, pazite sad, “što više mladih treba da posjećuje”.

“To treba da bude dio tradicije, zbog ljudi koji su dali svoje živote, ali i onih koji su otišli sa svojih vjekovnih ognjišta u neko drugo mjesto da bi zasnovali dom i nastavili da žive u svojoj Republici Srpskoj”, kaže Јugović.

Šta tačno treba da bude dio tradicije? Dani kada je Krajišnikova SDS klika iseljavala svoj narod? Dani kada su se ljudi paranoično hranili idejom da će napraviti neku svoju “Germaniju”? Ili svi dani poslije dok je narod sa kostima svojih najmilijih hodao od nemila do nedraga? Šta to tačno treba biti dio tradicije?

Ili možda baš treba. Narod koji slavi čovjeka koji je uspio u agendu unijeti pored ostalih i zločine nad sopstvenim narodom, možda i treba slaviti svoje autodestruktivno stradanje.

I šta taj narod misli nakon svega o danima kada su Srbi protjerali Srbe iz Sarajeva? Pa, sadašnje, kao i tadašnje rukovodstvo Srba ima jednu prećutnu poruku za narod, koju je onomad izgovorio Karadžić. Znate je…

Ko j**e narod!

Stavovi izraženi u ovom tekstu autorovi su i ne odražavaju nužno uredničku politiku Al Jazeere.

Izvor: Al Jazeera

Žepa: Ratni dnevnik (Rogatica)

18 03 2018

Žepa – ratni dnevnik


Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu


Autor: Mustafa Muhidin Kurtić

 

Pišući svoj Dnevnik zbilježio sam i jedno svjedočenje preživjelog iz Rogatice i smatram da bi bilo potrebno tim upotpuniti ovaj dnevnik:

”Dok je srbočetnički agresor napadao i zauzimao gradove Podrinja, Rogatica je još bila u prividnom miru. Mada nije bilo granatiranja grada i nekih većih eskalacija sukoba četnici su već izvršili nekoliko ubistava. Jedna interesatna činjenica je ubistvo Zorana Gavrića, stomatologa, inače po nacionalnosti Srbina. Četnici su ga ubili samo zbog toga što nije podržavao njihovu politiku etničkog čišćenja. Naime, Zoran se slučajno našao na Borici gdje je bio svjedok hapšenja Ćamila Polje, bolničara i kolege iz Doma zdravlja u Rogatici. Gledajući kako se četnici iživljavaju nad Ćamilom tukući ga prije ubistva, Zoran je pritekao  u pomoć misleći da ih zaustavi u njihovoj namjeri i zbog toga stradao. Nekoliko dana kasnije Zoranovo mrtvo tijelo je dovezeno iz Sokoca, a za Ćamila se nikad nije saznalo šta se tačno dogodilo, ali podrazumjeva se da je mrtav. Njegovo tijelo nikad nije pronađeno. Na Zoranovoj sahrani isključivo su prisustovali Bošnjaci i tek nekoliko Srba. Zoranovo ubistvo je bio jasan znak šta očekuje Bošnjake, pa i Srbe koji se budu suprostavljali etničkom čišćenju Bošnjaka i ostalih naroda u Rogatici. Naivnost i pretjerani merhamet spustili su maglu na oči Bošnjacima Rogatice, tako da su bez obzira na sve ono što se dešavalo u neposrednoj blizini slijepo vjerovali svojim komšijama Srbima. Veliki broj izbjeglica stigao je iz Višegrada i Foče. Preko radija se moglo čuti o prvim masovnim ubistvima u Bratuncu i Zvorniku, a i Goražde je već bilo napadnuto početkom maja. Četnici su zauzeli tv repetitior na Trovrhu pa se jedino mogla gledati beogradska televizija. Svi ovi događaji koji su se dešavali nevjerovatnom brzinom nisu mogli da ubijede rogatičke Bošnjake da se tako nešto može dogoditi i u Rogatici.

Na prvi artiljerijski napad čekalo se do dvadeset i drugog maja. Taj dan, tačno u podne napadnuta je mahala u kojoj sam ja živio, a nešto manjim intenzitetom i druge obližnje mahale. Ne znam zbog čega se toliko dugo čekalo, ali najvjerovatnije je da je to bila politika Srba, da se Rogatica jedno vrijeme ne napada i da se čuva mir jer su je svakako imali u svojim rukama. Niko ih nije sprječavao da sa vojnom tehnikom i pljačkom koja je dolazila iz pravca Sarajeva i odlazila prema Srbiji prolaze kroz čaršiju. Eskalacijom sukoba njihov nesmetan prolaz bio bi ugrožen. Politika je bila da jedno vrijeme čekaju, pregovaraju sa Bošnjacima, da im uliju nadu da u Rogatici rata neće biti. Međutim, prije nego što je grad Rogatica prvi put granatiran, početkom majam, u mjesnoj zajednici Borike bošnjačka sela su spaljena. Ono što su Srbi često radili bilo je zastrašivanje građana Rogatice. Četnici su ponekad, dok bi prolazili kroz rogatičku čaršiju, pucali maneverskim mecima prema prolaznicima, a u nekoliko navrata su izlazili na cestu koja je vodila prema Žepi i Višegradu preko Sjemeća i pucali iz automatskog naoružanja u pravcu moje mahale. Sjećam se da smo ustajali, budili se, kad bismo čuli rafale. Dan prije nego što je napadnuta Rogatica ponovo su se mogli čuti rafali, ali ovoga puta u obližnjoj šumi iznad moje mahale. Moj dajdža a.r. koji je živio na drugoj strani Rogatice došao je vozilom kad se to dogodilo. Ponekad bi nas, mene i moje, odvezao svojoj kući jer je u njegovoj mahali bilo sigurnije. Jedan dan kad smo bili kod njega, bili smo svjedoci hapšenja muža moje rodice, kad mu je auto zaustavljeno na Živaljevini. On je uhapšen, a njegova žena i punica su poslije pretresanja puštene. Zbog toga smo se vratili u našu mahalu. Uplašili smo se zbog pucnjave u šumi iznad mahale.

Došla je vijest da su dva naša čovjeka ranjena u ovoj pucnjavi. Četnici su pokušali zauzeti nekoliko kuća koje su se nalazile u šumi. Slučajno je nekoliko naših ljudi, Bošnjaka koji su čuvali stražu, primijetilo četničko kretanje i došlo je do pucnjave. Tom prilikom dva naša čovjeka su ranjena, a na njihovoj strani bilo je i mrtvih. Naši su zarobili jedan puškomitraljez M-84 kojeg su četnici zaboravili kad su pobjegli. Možda je bilo neminovno da opći napad uslijedi poslije ovog obračuna, ali Bošnjaci još uvijek nisu vjerovali u rat. Srbi su tada već bili izašli iz grada, a veliki broj Bošnjaka je izašao. Otišli su u Sarajevo, Žepu, inostranstvo, ali najviše u obližnja sela gdje se povukla i rogatička policija, te predstavnici vlasti iz bošnjačke populacije.

Rano ujutro, dvadeset i drugog maja, moja majka je otišla u čaršiju da kupi babi cigare. Muškarci su se manje kretali u to vrijeme u strahu da vojska koja je prolazila kroz Rogaticu ne bi bez ikakvog povoda pucala po prolaznicima. Dok je moja majka prolazila pored zgrada na Trgu, jedna žena koja ju je poznavala, dozvala je sa balkona svoga stana i rekla joj da ide kući jer treba da bude napad. Majka se vratila kući i rekla nam šta je čula ali niko od nas to nije vjerovao. Sestra i ja gledali smo beogradsku televiziju gdje su najavljivali film koji treba da počne u jedan sat, a bilo je dvanaest sati. Nas četvero: babo, majka, sestra i ja izašli smo na terasu da ručamo jer je bilo lijepo vrijeme. Bilo je dvanaest sati i petnaest minuta. Ne znam da li smo uspjeli početi jesti kad su se začule prve eksplozije. Nekoliko granata palo je u Zlatni Dol, prigradsko naselje udaljeno jedan kilometar od naše mahale. Odmah smo napustili jelo i prešli preko puta u kuću kod naše komšinice da se sakrijemo od granata. Bilo je nekoliko porodica u toj kući. Granatiranje moje mahale trajalo je puna tri sata.

Izgledalo je kao da smo opkoljeni i da su četnici već ušli u mahalu jer nismo znali za eksplozive koje su četnici koristili da bi nas zastrašili. Negdje iza tri sata poslijepodne prestala je pucnjava. Jedna kuća je počela da gori pa je komšinica, kod koje smo bili, zaustavila požar polijevajući vodu. Svaka kuća u mahali je pogođena, samo neke više nego druge. Kuću jednog komšije pogodilo je šest granata. Shvatili smo da nam u mahali nema opstanka pa smo riješili da pređemo u naselje Rudo, ali smo sačekali da padne mrak. Tada je počela da pada kiša. Na Rudom smo se smjestili kod naših prijatelja i dvije noći prespavali u miru. Uopće se nije pucalo. Onda je dvadeset i četvrtog maja, negdje oko pet sati poslijepodne uslijedio opći napad na cijeli grad. Sljedećih dvadeset i šest sati neprestano je pucalo. Skoro sve mahale u gradu su bile pod artiljerijskom i mitraljeskom vatrom. Ponekad su četnici dok je pucalo, megafonima pozivali Bošnjake na predaju. Dvadesetak ljudi koji su logorovali u šumi iznad moje mahale čuvajući stražu otišli su prema Žepi odmah poslije prvog napada. Moja mahala je ostala bez ikakve zaštite, a i u cijelom gradu organizacija odbrane bila je jako slaba. Dvije porodice iz naselja Rudo otišle su prema Žepi. Nažalost, kasnije se saznalo da nikad nisu stigli i da su nastradali.

 Ovo je i nama dalo povoda da krenemo prema Žepi, a većina stanovništva iz moje mahale vodila je porijeklo iz Žepe, pa je i raja u Rogatici zvala mahalu mala Žepa. Sve porodice iz mahale koje su se našle na Rudom su imale želju da idemo u Žepu, pa smo se dogovorili da krenemo ujutro, 26. maja. Međutim, podrum u kojem se moja porodica sa još jednom iz naše mahale skrivala, iznenada se zakovao. Sjećam se kako su Babo i komšija, koji nije vodio porijeklo iz Žepe, pokušavali da otvore podrum. Njih dvojica su počeli da govore da je ovo sudbina da ne idemo u Žepu, pošto je podrum zakovan i ne možemo izaći, a i moj Babo nije vodio porijeklo iz Žepe. Babo je govorio da ne trebamo ići pošto je on bio uvijek dobar sa Srbima i da nam se ništa neće desiti. Predlagao nam je da odemo na Trg do prijatelja i da budemo tu dok srpska vojska ne preuzme vlast. Majka je počela plakati i ubjeđivati Babu da idemo u Žepu sa ostalima, da spasi djecu, a moja majka je rodom iz Žepe. Nekako u tom trenutku koji nije bio nimalo ugodan, a mislili smo da ćemo ostati iza ostalih, Babo i komšija nekako su uspjeli otvoriti vrata podruma. Prešli smo do drugog podruma gdje su nas čekale komšije iz mahale. Jedan komšija je izgledao jako uplašeno. Pričao je kako je ostao u podrumu svoje kuće dok je četnik pucao sa ploče iznad njega. Ostao je u podrumu trideset sati, sve dok napad nije prestao i on bio siguran da se može izvući.

Pošto smo se svi skupili, krenuli smo prema Žepi. Žepa je već tada bila sinonim otpora i spasa Bošnjaka. Vjerovali smo da ćemo biti spašeni ukoliko dođemo do Žepe. Međutim, nismo znali da neće biti tako lahko doći do Žepe koja se nalazi nekih četrdesetak kilometara daleko od Rogatice. Među nama koji smo krenuli bilo je i onih koji su porijeklom iz obližnjih sela. Jedna žena koja je imala snahu iz Mađera, sela kroz koje moramo proći, predvodila nas je mada je izgledalo da i ona sama ne zna put. Prošli smo blizu srpskih kuća, u kojima su živjele porodice Lelek. Niko nije imao problema proći tim putem, ali opet je bilo straha jer nemamo nikakvog oružja i zaštite. Prolazeći kroz Kopljeviće, mještani sela su nam pokazivali gdje su granate pogodile. Stigli smo do Orahova. Potpuno je svanulo i tu smo sjeli da se odmorimo. Zaspao sam i sjećam se da sam se probudio misleći da je čitav jedan dan prošao. Bili smo umorni od puta. Prešli smo desetak kilometara. Imali smo prijatelje u selu Dub koji su živjeli u Rogatici, jedno vrijeme kao podstanari u našoj mahali, pa su dobili stan. Majka i sestra su otišle do njih i donijele grah da jedemo. Sa sobom iz Rogatice ponijeli smo samo jedan hljeb i uštipke koje je majka napravila. To je bilo sve što smo uspjeli iznijeti.

Stižemo u Šljivno. Mještani u ovom malom selu nas jako dobro primaju. Nas pet porodica iz mahale dobili smo smještaj u jednoj maloj vikendici i u kući gdje je živjela jedna fina nena koja nas je dobro primila. Na prvom spratu vikendice bile su smještene izbjeglice iz Foče i još jedan čovjek iz Rogatice. Mislili smo da se samo malo odmorimo i nastavimo put prema Žepi. Na Šljivnu i Dubu bilo je prilično mirno. Povremeno su neki Rogatičani odlazili nazad do Rogatice da donesu hrane i odjeće. Jedan naš komšija i mladić iz mahale išli su nazad kućama i jedva se izvukli živi. Četnici su sada svakodnevno pucali u Rogatici. Dolazile su prve vijesti o poginulim sugrađanima, uglavnom od snajperskih metaka. Neki sugrađani su se u međuvremenu vratili nazad u Rogaticu. Na desnoj obali rijeke Rakitnice organizovala se i nekakva odbrana pa je u jednom navratu onesposobljen četnički oklopni transporter koji je pokušao ući u naselje Toplik na desnoj obali.

Počeli su se vraćati naoružani i na lijevu obalu gdje se nalazi i moja mahala. Uglavnom su se vratili u Gračanicu i Holuč sa kompletnim porodicama. Četnici su već otvorili logor u Srednjoškolskom centru gdje su se uglavnom predavali nemoćni i ranjeni koji nisu imali nikakvu pomoć jer su četnici zauzeli bolnicu. U logor otvoren u Srednjoškolskom centru, išli su i oni koji su vjerovali da im Srbi neće ništa. Život na Šljivnu je bio neizvjestan i svi smo bili u iščekivanju šta će biti uopće sa ratom u Bosni. Vjerovalo se da će se smiriti pa da se vratimo u Rogaticu. Cijeli dan četnici su granatirali Šljivno. Granate su padale veoma blizu vikendice, a avion je bombardovao tzv. bombama krmačama. Vrijeme je prolazilo, a mi smo sve manje razmišljali o odlasku u Žepu. Svaki dan trojica mladića iz mahale i ja igrali smo remija u vikendici. Odlazili smo u Pokrivenik u jagode. Nikad u životu nisam vidio toliko jagoda na jednom mjestu. To je brdo na kojem se na jednom kvadratnom metru mogla naći tegla jagoda. Donosili smo pune kantice jagoda od pet kilograma.

U međuvremenu navršio sam četrnaest godina. Vrijeme je prolazilo, a mi se nismo micali ni prema Žepi niti smo se pokušavali vratiti u Rogaticu. Stanje u Rogatici se pogoršavalo. Četnici su tenkovskom granatom oborili munaru na Arnautovića džamiji. Dvadesetak kuća u naselju Ptičijak je zapaljeno, a ostale kuće tog naselja su opljačkane. Prvi manji šok bio je kad je ubijena majka jednog našeg komšije koji je bio tu sa nama. Ubijena je snajperskim hicom dok je prelazila preko mosta na Rakitnici kod osnovne škole. Izvučena je i zakopana. Devetnaestog juna moja majka i još nekoliko njih iz mahale odlaze u Rogaticu do naše mahale i kuća da donesu nešto hrane i odjeće. Sa jaranom iz mahale, a inače smo bili vršnjaci i zajedno išli u isti razred u osnovnoj školi, izašao sam na jedan brežuljak odakle smo često posmatrali šta se događa u Rogatici. Sa tog mjesta se vidi brdo Ljun i jedan mali dio grada. Mogla su se vidjeti sela Čadovina, Trnovo, Šljedovići, selo koje je već bilo spaljeno i samo je džamija još bila u životu. Tada su već bila spaljena sela Pašić-kula, Bjelogorci, Kozići, Mađer, Kopljevići. Kroz ta sela naši treba da prođu i da siđu u Rogaticu. Sela su spaljena, ali četnici su otišli. Sa brežuljka odakle smo gledali šta se događa vidjeli smo nešto kao maglu koja dolazi iz pravca Rogatice. Gledali smo i nikad do tada nismo vidjeli tako gustu maglu. Ustvari ispostavilo se da to nije bila magla, nego dim koji je dolazio iz pravca Rogatice. Četnička pješadija uz pomoć tenkova i oklopnih transportera upala je na lijevu obalu i izvršila pokolj. Rogatičani koji su uspjeli izaći iz Holuča i Gračanice sreli su naše koji su išli prema Rogatici i rekli im da dolje nemaju kuda jer Rogatica je sva u plamenu. Preživjeli su nam pričali o strahovitim zločinima koji su se na taj dan dogodili u naseljima Holuč, Gračanica, Tekija, Rudo i Oplosće.

Oko stotinu naših sugrađana, civila, ubijeno je taj dan. Njih nekoliko stotina odvedeno je u logore. Neko je izgubio oca, neko majku, neko djecu. Jedan čovjek koji je sjedio za stolom ispred kuće i vikendice gdje smo boravili izgledao je kao izgubljen. Ubili su mu ženu i djecu. Izgorjeli su u kući. Čitave porodice izgorjele su u kućama. To je bio jedan veliki šok za sve nas. Negdje u isto vrijeme preko radija čuli smo vijest o velikoj pobjedi Žepljaka kad su zaustavili četnike u njihovom pokušaju osvajanja Javor planine i Zlovrha, što bi ustvari značilo pad Žepe. Ova dva događaja, pokolj u Rogatici i samim time nemoguć povratak nazad, te uspjeh naših u odbrani Žepe, bili su sudbonosni da nastavimo put prema Žepi. Dogovor je pao. Nas dvadesetak koji smo bili na Šljivnu krećemo prema Žepi, dvadeset i šestog juna, tačno mjesec dana poslije dolaska. Na Šljivnu nam je bilo dobro i sigurno. Mještani su bili gostoljubivi, ali odbrana tog teritorija nije bila potpuno organizovana. Hrane je bilo sve manje. Šljivno i Dub su zapaljeni mjesec, dva poslije našeg odlaska. Naša Armija koja se malo bolje organizovala vratila je teritoriju pod svoju kontrolu uz gubitke na obje strane.

Put od Šljivna, pa dokle stignemo, bio je drugačiji. Sada nije bilo opasnosti od četnika, ali ovaj put smo morali proći našu vojnu policiju koja više nije dozvoljavala muškarcima da odlaze. Prošli smo ipak bez problema i stigli do puta koji iz Pešurića ide do Međeđe i tada smo vidjeli Drinu. Skrenuli smo prema jednom selu koje kao da je visilo na nebu. To je selo Džankići gdje je bila stacionirana višegradska vojska na čelu sa Ahmetom Sejdićem. Dugo smo išli prema Džankićima. Prošli smo kroz Đipe gdje su nam mještani tog sela rekli da smo skoro stigli do Džankića. Međutim, još dva sata su nam trebala da stignemo do Džankića. Jako umorni od teškog i dugog puta stigli smo u Džankiće i svratili u prvu kuću i onako umorni ubrzo zaspali. Ujutro kad smo ustali došao je jedan stariji čovjek i njegova žena da prevedu jednu ili dvije porodice k sebi. Tako sam ja sa svojima i sa jaranom i njegovom porodicom, otišao kod tog đede i nene. Oni su bili jako fini prema nama. Hranili smo se svi njihovom hranom koju su imali u kući. Morali smo ostati jedno vrijeme u Džankićima. Čekali smo da nas Sejdić sa svojom vojskom prebaci do Crnog vrha i Hranjevca, slobodnih teritorija višegradske općine, koju prekida Sjemeć gdje se nalaze četnici. Naša vojska je jednom sedmično prelazila preko Sjemeća i to između dva srpska sela, Kočarin i Kopita. Ostali smo u Džankićima sedam dana. Dok smo bili u Džankićima bili smo svjedoci strašnih priča Višegrađana koji su baš u to vrijeme izbjegli iz Višegrada.

Jedan čovjek je izašao iz kuće gdje je zapaljeno na desetine civila sa ženama i djecom. Bos je stigao u Džankiće. U Džankićima smo čuli preko radija o velikom bjegu od preko 1.500 Bošnjaka iz Rogatice koji su bili opkoljeni u tunelu kod Mesića. Desetak civila tada je poginulo, a mnogo više ih je ranjeno. Dan prije nego smo krenuli preko Sjemeća iz Žepe je došlo desetak Rogatičana istim putem kojim mi moramo proći do Žepe. Među njima je bio Samir Živalj a.r. koji je dobio «zlatnog ljiljana». Tu je bio i Emir Teskeredžić a.r. i drugi. Pošto smo ih poznavali, upitali smo ih kakvo je stanje u Žepi i oni su nam rekli da je trenutno mirno, ali da su bile velike borbe kad su Žepljaci zaustavili četnike u Budućinu Potoku. Oni su nam rekli da su došli ovamo da oslobađaju mjesta oko Rogatice i samu Rogaticu, a u Žepi nije bilo napadanja već samo odbrana teritorije. Obojica su kasnije poginula oslobađajući sela oko Rogatice, a Samir rahmetli je dobio posthumno «zlatni ljiljan».

U tri sata ujutro, trećeg jula, krenuli smo putem preko Sjemeća…

 

Uz saglasnost autora:
“Žepa: Ratni dnevnik”, str. 184-188.

 

Izvor: hamdocamo.wordpress.com / hč

Desetine tisuća na Mirovnom maršu podrške Viktoru Orbanu u Budimpešti: Nećemo prepustiti svoju zemlju strancima

18 03 2018

 

U znak podrške premijeru Viktoru Orbanu danas se, na Dan državnosti Mađarske, ulicama Budimpešte prošetale desetine tisuća ljudi u znak podrške mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i njegovoj vladi.  

U organizaciji Mirovnog marša, kojeg su formalno organizirala udruženja građana koja podržavaju Viktora Orbana, sudjelovali su i pripadnici Orbanove stranke Fides te pristaša vladajuće poljske konzervativne stranke Pravo i pravda (PiS), koja se također protivi migracijskoj politici EU.

Sudionici “Mirovnog marša” prošli su preko poznatog mosta Margaret na Dunavu te su u kilometarskoj koloni stigli ispred zgrade mađarskom parlamentu, gdje je bio zakazak skup u povodu 170. godišnjice izbijanja Mađarske revolucije iz 1848. godine. Među transparentima koje su nosile pristaše premijera Orbana bili su i oni na kojima je pislao Mađarska brani Europu i Domovina ispred svega drugoga.

Mađarski premijer Viktor Orban u govoru ispred zgrade Parlamenta / Foto:Twitter

Mnoštvu svojih pristaša ispred zgrade parlamenta obratio se Viktor Orban koji je ponovno kritizirao politiku EU te upozorio europske političare kako Mađarska neće pokleknuti niti svoju zemlju prepustiti strancima.

-Suočeni smo s najvećom bitkom za našu zemlju, kazao je Orban naglašavajući kako se  Mađarsku danas želi odvesti daleko od mađarskih interesa.

U svom govoru je podsjetio kako je Mađarska potezom olovke tijekom mirovnih sporazuma nakon Prvog svjetskog rata izgubila dvije trećine svog teritorija u korist država sljednica Austro-Ugarske monarhije.
-Sada žele da dobrovoljno prepustimo svoju zemlju drugima u narednih nekoliko desetljeća, da je prepustimo strancima koji dolaze s drugih kontinenata … koji ne poštuju našu kulturu, zakone i način života”, kazao je Orban čije riječi prenose mađarski ali i svjetski mediji.

Svojim govorom Orban je dobio dodatne pristaše, ali i protivnike, koji se spremaju za nove parlamentarne izbore u Mađarskoj koji će se održati 08. travnja ove godine.

Izvor: Fenix-magazin/SIM/I.Sabo