Doktorat (ni)je porodič­na stvar

29 01 2018

Sin kra­guje­vač­kog pro­fesora Ne­bojše Ar­senije­vića je dok­torirao, nad­ležni organi utvrdiće da li po zakonu ili ne. – Ko­deks pro­fesio­nal­ne eti­ke kaže da čla­novi uni­ver­zitet­ske zajednice ne sme­ju svo­jim srodnicima da obezbeđu­ju povla­šće­ne položaje.


Rektorat, Foto: B.Kartalović

Mi­ni­star pro­sve­te Mla­den Šar­če­vić iz­ja­vio je da su „alar­mi­ra­ne” Agen­ci­ja za bor­bu pro­tiv ko­rup­ci­je i Ko­mi­si­ja za etič­ka pi­ta­nja Uni­ver­zi­te­ta, ka­ko bi se re­šio pro­blem u ve­zi sa spor­nim dok­to­ra­tom si­na rek­to­ra Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu.

– In­spek­ci­ji je na­lo­že­no da se za­dr­ži na uni­ver­zi­te­tu i is­tra­ži šta još mo­že – re­kao je mi­ni­star, a po­je­di­ni me­di­ji su ovih da­na iz­ve­sti­li da je rek­tor Ne­boj­ša Ar­se­ni­je­vić omo­gu­ćio svom si­nu da upi­še dok­to­rat pre ne­go što je di­plo­mi­rao i da ga je na­vod­no i za­po­slio na fa­kul­te­tu.

Šta je od to­ga isti­na utvr­di­će nad­le­žni or­ga­ni, ali po­što se o ra­znim slu­ča­je­vi­ma ne­po­ti­zma na na­šim uni­ver­zi­te­ti­ma ne go­vo­ri ta­ko ret­ko, pi­ta­mo pred­sed­ni­ka Ko­mi­si­je za pro­fe­si­o­nal­nu eti­ku Uni­ver­zi­te­ta u Kra­gu­jev­cu pro­fe­so­ra Dra­ga­na Bo­ško­vi­ća za­što ko­mi­si­ja ni­je re­a­go­va­la po­vo­dom ovog slu­ča­ja. Bo­ško­vić ka­že da je pro­ce­du­ra ta­kva da se ovo te­lo sa­sta­je tek kad mu ne­ko upu­ti do­pis.

Izvor: Politika.rs

Advertisements

Akcije

Information

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava /  Promijeni )

Google photo

You are commenting using your Google account. Odjava /  Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava /  Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava /  Promijeni )

Povezivanje na %s
%d bloggers like this: